ConsistADS

מעבר למערכות נתונים מתקדמות

ארגונים רבים נמנעים מחידוש מערכות המחשוב המרכזיות שלהם, וממשיכים להשתמש בבסיסי נתונים מיושנים, שאינם מתאימים עוד לדרישות השוק. מערכות עבר אלו דורשות תחזוקה יקרה, הכוללת פיתוח מתאמים וממשקים למערכות המודרניות ולעיתים משפיעות לרעה על צמיחת הארגון. אולם החלפת המודל המשמש בסיסי נתונים אלו. כרוך בעלות גבוהה עקב הצורך בבניה מחדש של המערכת כולה.

הארגון  נדרש לאפיין מערכת חדשה, לפתח או לרכוש אותה ולהעביר את הארגון תהליך ארוך וכואב של הטמעה. זאת כשהוא מוותר על מערכת קיימת שנכתבה והותאמה לו על פני שנים רבות, ומכילה בתוכה אוצר בלום של יידע, שנרכש בהשקעה גדולה של זמן וכסף. מערכת מוכרת וידועה לעובדים, המהווה לפעמים חלק מהשפה הפנימית של הארגון. 

קפיאה על השמרים או תהליך הסבה כואב. היו הברירות היחידות שניצבו בפני ארגונים אלו, עד היום.

קונסיסט מציגה את ConsistADS

מתוך הכרת הארגונים והבנת רצונם לשמר את הידע האנושי שנצבר במערכותיהם, כולל השקעות שנעשו במיליוני שורות קוד שנכתבו בארגון על פני שנים רבות,  מציגה קונסיסט את, ConsistADS, הפתרון המאפשר התחדשות טכנולוגית תוך שימור הידע האנושי וקוד המקור. 

ConsistADS הנו כלי המרה אוטומטי של מערכות המבוססות Adabas ® לכל בסיס נתונים רלציוני, מודרני. כולל העברת קוד המקור ללא שינוי, מסביבת Natural ®.

הפתרון 

  • המרת בסיס הנתונים 1:1 זהו פתרון מלא למעבר אוטומטי של מערכות המבוססות Adabas ® לכל בסיס נתונים רלציוני (RDBMS) אחר, לרבות, 2/Oracle ,DB ועוד.

  • המרת קוד המקור 1:1 קוד ConsistADS משמר השקעות ביישומי Natural ® על ידי המרתם לשפה Advance במבנה 1:1 תוך יכולת עבודה מול כל פלטפורמות המחשוב בצורה זהה. סביבת ConsistADS משלבת פונקציות המאפשרות לארגונים בכל גודל לפתח יישומים עסקיים במהירות וביעילות המותאמים לדרישות המתקדמות של מערכות ה IT.

 

undefined

ConsistADS מאפיינים עקריים

  • מיפוי והעברת נתונים ותוכניות תוך יצירה אוטומטית של JCL (במקרה של מחשב מרכזי) או SCRIPTS (במערכות פתוחות).
  • תאימות מלאה לסביבת Natural ®. לא נדרש שינוי בקוד המקור.
  • סביבת עבודה המאפשרת לתכניתן פיתוח יעיל בממשק WEB לצורכי עריכה, קיטלוג, ביצוע טסטים והעברה לייצור.
  • סביבת ConsistADS מוגדרת כ- Thin client/server עם אפשרויות הצגה של מסכי 3270 בממשק Web Browser ללא צורך בסביבת- CICS או TSO.
  • מערכת שעברה הסבה באמצעות ConsistADS, בסיס הנתונים וקוד מקור ניתנת להמשך התחזוקה בשיטה הישנה כסביבת "® Like Adabas" או באמצעות פקודות SQL ישירות לבסיס הנתונים DB2, Oracle, MS-SQL) RDBMS)

הערה: הסימון ® מהווה סימן מסחרי רשום

מלאו פרטים ונחזור אליכם
קפיאה על השמרים או תהליך הסבה כואב
קפיאה על השמרים או תהליך הסבה כואב. היו הברירות היחידות שניצבו בפני ארגונים שרצו לעבור ממערכות מבוססות Adabas ® לבסיס נתונים רלציוני מודרני.
המרה אוטומטית של מערכות Adabas ® לכל בסיס נתונים רלציוני
ConsistADS הנו כלי המרה אוטומטי של מערכות המבוססות Adabas ® לכל בסיס נתונים רלציוני, מודרני, אחר. כולל העברת קוד המקור ללא שינוי.
שלחו קורות חיים
Close